Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56784.552.3, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев

15.05.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 20 от 28.04.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56784.552.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/07.03.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2 554 (две хиляди петстотин петдесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“.

Търгът ще се проведе на 21 юни 2017 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 234 276,90 (двеста тридесет и четири хиляди двеста седемдесет и шест и 0,90)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 110 000,00 (сто и десет хиляди) лева, вносим, в срок до 15 юни 2017 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 12 юни 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 15 юни 2017 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 15 юни 2017 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 юни 2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – М. Тонева.