Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.522.5239 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ от 2 191 кв. м

17.05.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 19 от 28.04.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.522.5239 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ от 2 191 (две хиляди сто деветдесет и един) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“.

Търгът ще се проведе на 23 юни 2017 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 57 160,00 (петдесет и седем хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 28 000,00 (двадесет и осем хиляди) лева, вносим, в срок до 19 юни 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 12 юни 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 19 юни 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 юни 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15 юни 2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – М. Тонева.