Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 1, бул. „Добричка епопея“, жп гара – юг, гр. Добрич, област Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.627.4249.1.6

22.05.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 22 от 28.04.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж, блок № 5, бул. „Добричка епопея“, жп гара – юг, гр. Добрич, област Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.627.4249.1.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 35,57 (тридесет и пет цяло и петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня и санитарно помещение, ведно с избено помещение, със застроена площ 12,44 (дванадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв. м, както и 11,6574 (единадесет цяло шест хиляди петстотин седемдесет и четири десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 28 юни 2017 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 7 230,00 (седем хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 22 юни 2017 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19 юни 2017 г. (понеделник), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 22 юни 2017 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22 юни 2017 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20 юни 2017 г. (вторник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова