Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност, с идентификатор 21498.114.37.6, с местонахождение в жп гара Добринище

26.06.2017 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1180/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 11-04/17 от 04.04.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. „Помещения с обща площ – 323,90 кв. м, от които 163,42 кв. м на първия етаж: 19,91 кв. м (помещения 5, 6 и 7), за търговска дейност, 143,51 кв. м (помещения 1, 3, 8, 9, 10 и 11), за склад и 160,48 кв. м в мазе, за склад в сграда „Жп бюфет“ и мазе под него (сграда с идентификатор 21498.114.37.6 – бюфет и чакалня – едноетажна сграда и с идентификатор 21498.114.37.5 – двуетажно тяло по КК на гр. Добринище)“, с местонахождение гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, в жп гара Добринище, за търговска дейност и склад за пакетирани и бутилирани стоки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 449,00 (четиристотин четиридесет и девет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 449,00 (четиристотин четиридесет и девет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.08.2017 год. (сряда) от 09:30 ч.

2. „Площ – 2,00 кв. м, от които площ № 1 – 1,00 кв. м за търговска дейност - поставяне на хладилна витрина – целогодишно и площ № 2 – 1,00 кв.м за поставяне на фризер за търговска дейност – продажба на сладолед – сезонно (от 01 май до 30 септември)“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първия етаж в източната част на централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), до основен обект „Помещение – 6,00 кв.м“ за търговска дейност – продажба на пакетирани стоки, закуски, цигари, безалкохолни напитки, вестници и списания, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 37,00 (тридесет и седем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 37,00 (тридесет и седем)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.08.2017 год. (сряда)  от 10:00 ч.

3. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първия етаж в западната част на централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас) за търговска дейност – поставяне на фризер за сладолед – сезонно (от 01 май до 30 септември) до основен обект „Помещение – 6,00 кв.м“ за търговска дейност – продажба на пакетирани стоки, закуски, цигари, безалкохолни напитки, вестници и списания, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.08.2017 год. (сряда) от 10:45 ч.

4. „Обособена площ в магазия – 177,00 кв. м (в т.ч. и 3 бр. помещения с обща площ 55,80 кв. м – 18,00 кв. м, 25,80 кв. м и 12,00 кв. м) за складиране на селскостопанска продукция и санитарно помещение – 3,00 кв. м по предназначение“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в магазията на Товарна жп гара Стара Загора (сграда с идентификатор 68850.522.5226.2 по КК на гр. Стара Загора), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 350,00 (триста и петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 350,00 (триста и петдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 02.08.2017 год. (сряда) от 11:30 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 24.07.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 27.07.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.07.2017 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.07.2017 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.