Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. София, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и алкохол

26.06.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1074/30.05.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-03/17 от 09.03.2017 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Открита площ – 6,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район „Овча купел”, кв. „Горна баня”, на първи перон на жп гара Горна баня /кв. 109, кв. 10, ПИ № 7, полигон 11 по РП на СО-район „Овча купел“/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе и алкохол.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лв.;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 02.08.2017 г. (сряда)от 9,00 часа.

            2. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София- град, район „Връбница”, в чакалнята на приемното здание на жп гара Волуяк /сграда с идентификационен № 12084.2701.869.1 по КК и КР на с. Волуяк/, за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 02.08.2017 г. (сряда)от 10,00 часа.

            3. „Открита площ – 4,00 кв. м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, на перона пред приемното здание на жп гара Враца /ПИ 12259.1021.326 по КК на гр. Враца/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на вестници и списания.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24,00 (двадесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 24,00 (двадесет и четири) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 02.08.2017 г. (сряда)от 11,00 часа.

            4. „Помещения с обща площ – 350,20 кв.м”, с местонахождение гр. София, общ. Столична, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „+1”, за ресторант.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2503,00 (две хиляди петстотин и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2503,00 (две хиляди петстотин и три) лева;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 02.08.2017 г. (сряда)от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   24.07.2017 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 26.07.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 27.07.2017 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.07.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  25.07.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.