Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот с местонахождение в района на жп гара Монтана ПИ 48489.5.103, за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали

06.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1175/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 182,00 кв. м“, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в района на жп гара Монтана /ПИ 48489.5.103 по КК и КР на гр. Монтана/, за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.08.2017 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.08.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.08.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.