Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Димитровград, в района на жп гара Димитровград север, ПИ 21052.1010.30, за товаро-разтоварна дейност с насипни товари

10.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1171/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

            1. „Открита площ – 700,00 кв. м”, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в района на жп гара Димитровград север (част от ПИ 21052.1010.30 по КК на гр. Димитровград), за товаро-разтоварна дейност с насипни товари.

            Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) от 9,00 часа.   

- начална тръжна месечна наемна цена – 440,00 (четиристотин и четиридесет) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 440,00 (четиристотин и четиридесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

            2. „Открита площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, в района на жп гара Асеновград (част от ПИ 00702.510.213 по КК на гр. Асеновград), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 43,00 (четиридесет и три) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 43,00 (четиридесет и три)   лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

            3. „Открита площ – 36,00 кв. м, от които площ № 1 – 24,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за производство и продажба на закуски и площ № 2 – 12,00 кв. м за поставяне на маси - целогодишно“, с местонахождение гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, в района на жп гара Асеновград /част от ПИ 00702.510.213 по КК на гр. Асеновград/.

            Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) от 11,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 (седемдесет и два) лева без включен ДДС, от които 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС за площ № 1 – 24,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за производство и продажба на закуски и 21,00 (двадесет и един) лева без включен ДДС за площ № 2 – 12,00 кв. м за поставяне на маси - целогодишно.

- депозит 100% от началната цена – 72,00 (седемдесет и два)  лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.08.2017 г. (четвъртък), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 08.08.2017г. (вторник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.08.2017г. (вторник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.08.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535