Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Русе, в северната магазия в района на жп гара Русе товарна с идентификатори 63427.8.795.1, за склад

14.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1181/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „Част от магазия – 160,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в северната магазия  в района на жп гара Русе товарна (сграда с идентификатори 63427.8.795.1  по КК на гр. Русе), за склад.

- дата и час на търга 21.08.2017 г. (понеделник) от  10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 246,00 (двеста четиридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 246,00 (двеста четиридесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

2. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен, на първи перон на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

- дата и час на търга 21.08.2017 г. (понеделник) от  11,15 часа,                           

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 36,00 (тридесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.08.2017 г.(сряда), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.08.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 14.08.2017 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 14.08.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.08.2017 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069