Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот ЖПС Горна Оряховица

17.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1172/12.06.2017 г. и 1173/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

1. „Открита площ – 100,00 кв. м”, с местонахождение гр. Борово, община Борово, област Русе, в района на жп гара Борово (ПИ 05611.1.1340 по КК на гр. Борово), за складиране на инертни материали.

Търгът ще се проведе на 23.08.2017 г. (сряда), от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 40,00 (четиридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

 

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – частна държавна собственост,представляващи:

2. „Открита площ – 30,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в района на жп гара Варна (ПИ 10135.65.18 по КК на гр. Варна), за паркинг и обръщач на микробуси за пътнически превоз.

Търгът ще се проведе на 23.08.2017 г. (сряда), от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 64,00 (шестдесет и четири) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 14.08.2017 г. (понеделник), както следва: За обекта по т. 1 - в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2; За обекта по т. 2 – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 16.08.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 17.08.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 17.08.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.08.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 0886 741 037.