Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем към УДВГД София

24.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1178/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/17 от 04.04.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Батановци, община Перник, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Батановци /сграда с идентификационен № 72223.999.1 по КК на гр. Батановци/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 33,00 (тридесет и три) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 30.08.2017 г. (сряда) от 10,00 часа.

            2. „Площ – 42,00 кв. м /част от бивш „Ресторант РСВ”/”, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в приемното здание на жп гара Благоевград /сграда с идентификационен № 04279.618.13 по КК на гр. Благоевград/, за детски кът.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 106,00 (сто и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 106,00 (сто и шест) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 30.08.2017 г. (сряда) от 11,00 часа.

            3. „Площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в приемното здание на жп гара Благоевград /сграда с идентификационен № 04279.618.13 по КК на гр. Благоевград/, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет)  лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 30.08.2017 г. (сряда) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   21.08.2017 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 23.08.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 24.08.2017 г. (четвъртък).Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  22.08.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0886 300 987.