Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр. Дупница

24.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1176/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Багажна магазия /бивша/ с площ – 60,00 кв. м /сграда с идентификационен № 68789.608.466.6 по КК на гр. Дупница/ за бърза закуска и открита площ – 10,00 кв. м пред магазията за поставяне на маси – сезонно /от м. май до м. октомври/”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница.

            Търгът ще се проведе на 30.08.2017 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала от 09,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 158,00 (сто петдесет и осем)  лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 158,00 (сто петдесет и осем)лв.

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 21.08.2017 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 23.08.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 24.08.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  22.08.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0886 300 987.