Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем ЖПС Горна Оряховица 26.07.2017 г.

26.07.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1398/13.07.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-03/17 от 09.03.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І.Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

1. „Открита площ – 240,00 кв. м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня”, в района на жп гара Варна /ПИ 10135.065.024 по КК и КР на гр. Варна/ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки – продажба на врати..

Търгът ще се проведе на 01.09.2017 г. (петък),  от 11,30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 520,00 (петстотин и двадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 520,00 (петстотин и двадесет) лева;

- цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

2. „Открита площ – 42,00 кв. м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в района на жп гара Варна /ПИ 10135.065.08 по КК и КР на гр. Варна/ за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за складиране и извозване на отпадъци от хартия и пластмаса.

Търгът ще се проведе на 01.09.2017 г. (петък),  от 13,15 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 71,00 (седемдесет и един) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 71,00 (седемдесет и един) лева

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет пет) лева с включен ДДС;

 

Търговете  ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.08.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 .Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 25.08.2017 г.(петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 28.08.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.08.2017 г. (понеделник).

 Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 24.08.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, GSM: 0886 741 037.