Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с идентификационни №№ 21052.1017.447.5 и 21052.1017.447.4, с местонахождение гр. Димитровград, в сутерена на приемното здание на жп гара Димитровград

14.08.2017 г.

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1538/27.07.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 15-05/17 от 19.05.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, както следва:

1. „Тоалетна – 46,41 кв. м (сграда с идентификационни №№ 21052.1017.447.5 и 21052.1017.447.4 по КК на гр. Димитровград)“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в сутерена на приемното  здание на жп гара Димитровград, по предназначение, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 20.09.2017 год. (сряда) от 13:00 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 11.09.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 14.09.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.09.2017 год.

Оглед на описания актив може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12.09.2017 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.