Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти с местонахождение с. Церово, в района на жп гара Церово ПИ 341

15.08.2017 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1540/27.07.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-05/17 от 19.05.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/                                                                      

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

  1.  „Открита площ - 10,00 кв. м”, с местонахождение с. Церово, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Церово /ПИ 341, кв. 37 по РП на с. Церово/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 21.09.2017 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет) лв., платим в срок  до 16,00 ч на 14.09.2017 г. (четвъртък).

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца в Пощенска банка, клон Враца: BG71BPBI88981230024872   BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 11.09.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 15.09.2017 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.09.2017 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 13.09.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

2. „Открита площ - 8,00 кв. м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ IV-979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ - маси за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 21.09.2017 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,00 (двадесет и осем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 28,00 (двадесет и осем) лв., платим в срок до 16,00 ч на 14.09.2017 г.  (четвъртък).

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца в Пощенска банка, клон Враца: BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 11.09.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 15.09.2017 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.09.2017 г. (петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 13.09.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.