Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот представляващ земя с идентификатор 21052.1017.501, с площ от 716 кв. м – част от терен за жп гара, с местонахождение на имота: гр. Димитровград, район на жп гара Димитровград

21.08.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 42 от 15.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ земя с идентификатор 21052.1017.501, с площ от 716 (седемстотин и шестнадесет) кв. м – част от терен за жп гара, с местонахождение на имота: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, район на жп гара Димитровград.

Търгът ще се проведе на 27 септември 2017 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 12 968,00 (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева, вносим, в срок до 21 септември 2017 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 септември 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 21 септември 2017 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 21 септември 2017 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19 септември 2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.