Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 11, находящ се на четвърти жилищен етаж, вх. Д, бл. № 3, ул. „Симеон Ванков“ № 6, гр. Свищов, с идентификатор № 65766.702.5034.1.11

22.08.2017 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 43 от 16.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 11, находящ се на четвърти жилищен етаж, вх. Д, бл. № 3, ул. „Симеон Ванков“ № 6, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65766.702.5034.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свищов, с площ от 55,83 (петдесет и пет цяло и осемдесет и три) кв.м, ведно с мазе с площ от 6,48 (шест цяло и четиридесет и осем) кв. м, както и 1, 072 % идеални части от общите части на сградата и съответната идеална част от правото на строеж.

Търгът ще се проведе на 28 септември 2017 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 10 239,90 (десет хиляди двеста тридесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева, вносим, в срок до 25 септември 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 септември 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 25 септември 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 25 септември 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20 септември 2017 г. (сряда), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова