Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 90 с площ от 776 кв. м, попадащ в УПИ ІІ, в кв. 37 по кадастралния и регулационен план на с. Кунино

23.08.2017 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 40 от 15.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 90 с площ от 776 (седемстотин седемдесет и шест) кв. м, попадащ в УПИ ІІ, в кв. 37 по кадастралния и регулационен план на с. Кунино, община Роман, одобрен със Заповед № 3014/21.08.1959 г. на ОНС Враца, ведно с находящите се в имота сгради: двуетажна сграда – кантон със застроена площ от 51,85 (петдесет и един цяло и осемдесет и пет стотни) кв. м с мазе, с площ 20 (двадесет) кв. м, РЗП – 103,70 кв. м, полумасивна конструкция и едноетажна помощна сграда със застроена площ от 51,85 (петдесет и един цяло и осемдесет и пет стотни) кв. м, полумасивна конструкция, с местонахождение на имота: област Враца, община Роман, с. Кунино, ул. „Софроний Врачански“ № 41.

Търгът ще се проведе на 29 септември 2017 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

 - начална тръжна цена в размер на 13 459,00 (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и девет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева, вносим, в срок до 25 септември 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 септември 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 25 септември 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 25 септември 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 21 септември 2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.