Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 40909.122.269 по кадастралната карта на гр. Кърджали

25.08.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 39 от 15.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 40909.122.269 по кадастралната карта на гр. Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 5 123 (пет хиляди сто двадесет и три) кв. м, с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали.

Търгът ще се проведе на 02 октомври 2017 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 11:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 171 962,00 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 85 000,00 (осемдесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 25 септември 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 септември 2017 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 25 септември 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 25 септември 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25 септември 2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.