Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 22, находящ се на осми жилищен етаж, вх. „А“, ул. „Одрин“ № 75, гр. Пазарджик,с идентификатор № 55155.506.345.3.22

25.08.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 41 от 15.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 22, находящ се на осми жилищен етаж, вх. „А“, ул. „Одрин“ № 75, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 55155.506.345.3.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с площ от 59,14 (петдесет и девет цяло и четиринадесет стотни) кв.м, ведно с избено помещение № 22, с площ от 4,00 (четири) кв. м, както и 1, 419 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното правото на строеж.

Търгът ще се проведе на 02 октомври 2017 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 13 375,00 (тринадесет хиляди триста седемдесет и пет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева, вносим, в срок до 25 септември 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 септември 2017 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 25 септември 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 25 септември 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25 септември 2017 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова