Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 66425.514.95 с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутраканска“

28.08.2017 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 44 от 16.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 66425.514.95 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-66 от 02.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1 200 (хиляда и двеста) кв. м, свободен терен, отреден за паркинг, с местонахождение на имота: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Тутраканска“.

Търгът ще се проведе на 06 октомври 2017 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

 - начална тръжна цена в размер на 40 461,00 (четиридесет хиляди четиристотин шестдесет и един) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 02 октомври 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 25 септември 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 02 октомври 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 02 октомври 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28 септември 2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.