Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ /обект № 9/ – 4,00 кв. м”, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге

04.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1729/25.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 16-06/17 от 02.06.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ /обект № 9/ – 4,00 кв. м”, с местонахождениегр. Своге, община Своге, областСофийска, в района на жп гара Своге /УПИ IV-979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – маса за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 11.10.2017г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 от 09.30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 14,00 (четиринадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 14,00 (четиринадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 02.10.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 05.10.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.10.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 03.10.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 - Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.