Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 540 кв.м”, с местонахождение: гр. Вълчи дол, в района на жп гара Вълчи дол

05.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1702 и 1703 от 22.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-05/17 от 19.05.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

„Открита площ – 540 кв.м”, с местонахождение: гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, част от УПИ „ЖП терен”, кв.81 по Регулационния план /РП/ на гр. Вълчи дол, в района на жп гара Вълчи дол, за товаро-разтоварна дейност с петролни продукти.

Търгът ще се проведе на 12.10.2017 г. (четвъртък), от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 550,00 (петстотин и петдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 550,00 (петстотин и петдесет) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ:

„Площ за реклама – 5,00 кв. м. /5,00 м х 1,00 м/”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на носеща греда на железопътен мост на км 436А+106 по втора жп линия, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Плиска” /ПИ 83510.665.87 по КК на гр. Шумен/, за поставяне на рекламно пано.

Търгът ще се проведе на 12.10.2017 г. (четвъртък), от 9,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.10.2017 г. (понеделник), както следва: За обекта по т. 1 - в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или в касата на поделението в район Варна на адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1А, ет. 2, ст.15; За обекта по т. 2 – в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 05.10.2017 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 06.10.2017 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 06.10.2017 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.10.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1,  тел. 0888 603 145.