Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Бяла, община Бяла, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Бяла с идентификационен № 07603.159.327.2 по КК на гр. Бяла

05.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1699/22.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 16-06/17 от 02.06.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. „ Площ – 1 кв. м.”, с местонахождение гр. Бяла, община Бяла, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Бяла (сграда с идентификационен № 07603.159.327.2 по КК на гр. Бяла), за търговска дейност -  поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 12.10.2017 г. (четвъртък) от  09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

2. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе разпределителна (сграда с идентификационен № 63427.8.160.1 по КК на гр. Русе), за търговска дейност - поставяне на автомат за безалкохолни напитки и пакетирани стоки.

- дата и час на търга 12.10.2017 г. (четвъртък) от  10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

3. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе разпределителна (сграда с идентификационен № 63427.8.160.1 по КК на гр. Русе), за търговска дейност - поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 12.10.2017 г. (четвъртък) от  11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 30,00 (тридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

4. „Площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в топлата чакалня на приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификационен №  56722.651.409.3 по КК на гр. Плевен), за търговска дейност - поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 12.10.2017 г. (четвъртък) от  11,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.10.2017 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.10.2017 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 05.10.2017 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 06.10.2017 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.10.2017 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987; 0889446425