Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем с местонахождение: гр. Варна, ул. „Девня” № 19, във фоайето на първия етаж в административната сграда на ССТ Горна Оряховица - район Варна с идентификационен № 10135.065.002.011

05.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №  1704/22.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-05/17 от 19.05.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І.Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1„Площ – 1,00 кв.м” с местонахождение: гр. Варна, общ.Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, във фоайето на първия етаж в административната сграда на ССТ Горна Оряховица  - район Варна  (сграда с идентификационен № 10135.065.002.011 по КК на гр. Варна), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат

Търгът ще се проведе на 16.10.2017 г. (понеделник)  от 12,45 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

2„Открита площ – 143,00 кв.м” с местонахождение: гр. Варна, общ.Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, (ПИ 10135.065.002 по КК на гр. Варна), за склад на ел.материали

Търгът ще се проведе на 16.10.2017 г. (понеделник),  от 13,15 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 280,00 (двеста и осемдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 280,00 (двеста и осемдесет) лева

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС;

3. „Помещение – 16,50 кв.м” с местонахождение: гр. Варна, общ.Варна, област Варна, ул. „Девня” № 19, на четвъртия етаж в административната сграда на ССТ Горна Оряховица  - район Варна  (сграда с идентификационен № 10135.065.002.011 по КК на гр. Варна), за офис

Търгът ще се проведе на 16.10.2017 г. (понеделник)  от 13,45 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

Търговете  ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет.3, в заседателна зала

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 03.10.2017 г. (вторник), в счетоводството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113.Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 09.10.2017 г.(понеделник) в касата или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113 в срок до 16,00 часа на 09.10.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.10.2017 г. (понеделник).

 Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.10.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:  гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, или инж.Мария Белчева – специалист „УС” /районен, GSM: 0885 688 991