Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение с. Зверино, пред чакалнята на приемното здание на жп гара Зверино, № 30510.999.1.6

11.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1732/25.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 16-06/17 от 02.06.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Площ (под колоните на ПЗ) – 1,00 кв.м” с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца, пред чакалнята на приемното здание на жп гара Зверино (сграда с идентификационен № 30510.999.1.6 по ГИС на ДП „НКЖИ”), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем)лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда)от 9,00 часа.

            2. „Помещение С -1 011 – 160,90 кв.м” с местонахождение гр. София, община Столична, район „Сердика”, област София-град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на  гр. София), кота „-1”, за банков офис.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1987,00 (хиляда деветстотин осемдесет и седем)лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 1987,00 (хиляда деветстотин осемдесет и седем)лв;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 18.10.2017 г. (сряда)от 10,00 часа.

            3. „Тоалетна (кота „0”) с обща площ 67,90 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Сердика”, област София-град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), състоящ се от „Помещение              С 0 003 – 27,00 кв. м”, за тоалетна – мъже; „Помещение С 0 024 – 31,20 кв. м”, за тоалетна – жени; „Помещение С 0 023 – 5,40 кв. м”, тоалетна за трудно подвижни лица; „Помещение С 0 022 – 4,30 кв. м”, за санитарно помещение.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 18.10.2017 г. (сряда)от 11,00 часа.

            4. „Помещение А -1 053 – 107,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Сердика”, област София-град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота „-1”, за търговска дейност.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 987,00 (деветстотин осемдесет и седем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 987,00 (деветстотин осемдесет и седем) лв;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 18.10.2017 г. (сряда)от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   09.10.2017 г. (понеделник)в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 11.10.2017 г. (сряда)в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 12.10.2017 г. (четвъртък).Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.10.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  10.10.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.