Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение с. Зимница, в приемното здание на жп гара Зимница, идентификационен № 30898.501.1.7

11.09.2017 г.

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1730/25.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 16-06/17 от 02.06.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост:

1. „Помещение – 15,00 кв. м“, с местонахождение с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, на втория етаж в приемното здание на жп гара Зимница (сграда с идентификационен № 30898.501.1.7 по КК на с. Зимница), за офис и „Открита площ – 300,00 кв. м в източната част на рампата на жп гара Зимница (част от ПИ 30898.501.1 по КК на с. Зимница)“, за складиране на материали и стоки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 370,00 (триста и  седемдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 370,00 (триста и  седемдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 18.10.2017 год. (сряда) от 09:30 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09.10.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 12.10.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.10.2017 год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10.10.2017 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.