Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски (ПИ с идентификационен № 51980.511.2 по КК на гр. Стамболийски)

11.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1783/01.09.2017г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-06/17 от 28.06.2017г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ - 2,00 кв. м“, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски (ПИ с идентификационен № 51980.511.2 по КК на гр. Стамболийски), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на вестници и списания. Начална тръжна месечна наемна цена 12,00 (дванадесет) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена – 12,00 (дванадесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда) от 9,00 часа.

2. „Открита площ – 149,40 кв. м, от които 106,20 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки и 43,20 кв. м за поставяне на 3 (три) броя контейнери за складова дейност“, с местонахождение с. Труд, община Марица, област Пловдив, в района на жп гара Труд /част от ПИ с идентификационен № 73242.501.1427 по КК на с. Труд/. Начална тръжна месечна наемна цена – 240,00 (двеста и четиридесет) лева без включен ДДС, от които 168,00 (сто шестдесет и осем) лева без включен ДДС за открита площ – 106,20кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки и 72,00 (седемдесет и два) лева без включен ДДС за открита площ от 43,20 кв.м. за поставяне на 3(три) броя контейнери за складова дейност. Депозит 100% от началната цена - 240,00 (двеста и четиридесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда) от 10,00 часа.

3. „Открита площ /1 кв. м/ за поставяне на двустранна фирмена рекламно-информационна табела с рекламна площ 5,00 кв. м /2,50 м х 2,00 м/“, с местонахождение с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, в района на жп гара Калояново /част от ПИ с идентификационен № 35523.999.1 по ГИС на ДП „НКЖИ“/, за реклама. Начална тръжна месечна наемна цена-  10,00 (десет) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 10,00 (десет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда) от 11,00 часа.

4. „Открита площ - 210,00 кв. м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово /част от ПИ с идентификационен № 56784.552.21 по КК на гр. Пловдив/, за складиране на строителни материали. Начална тръжна месечна наемна цена – 161,00 (сто шестдесет и един) лева без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 161,00 (сто шестдесет и един) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда) от 13,00 часа.

5. „Открита площ - 70,00 кв. м”, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия”, в района на жп гара Тракия /част от ПИ с идентификационен № 56784.540.1358 по КК на гр. Пловдив/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад. Начална тръжна месечна наемна цена- 243,00 (двеста четиридесет и три) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 243,00 (двеста четиридесет и три) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 18.10.2017 г. (сряда)  от 14,00 часа.

 

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.10.2017г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 11.10.2017г.(сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 12.10.2017г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.10.2017г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.10.2017г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.