Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Земен, община Земен, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Земен с идентификационен № 30778.0.918.8 по КК на гр. Земен

14.09.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 1731/25.08.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 16-06/17 от 02.06.2017 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти –частна държавна собственост, представляващи:

  1. 1.      „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Земен, община Земен, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Земен (сграда с идентификационен № 30778.0.918.8 по КК на гр. Земен)
  2. 2.      , за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два)лева без вкл.ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два)лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 23.10.2017 г. (понеделник)от 9,00 часа.

            2. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, в чакалнята на приемното здание на жп гара Кюстендил (сграда с идентификационен № 41112.501.117.14 по КК на гр. Кюстендил), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири)  лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири)лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 23.10.2017 г. (понеделник)от 10,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   10.10.2017 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 16.10.2017 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 16.10.2017 г. (понеделник).Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.10.2017 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  13.10.2017 г. (петък)срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.