Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Бургас, в централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас с идентификационен № 07079.618.1051.28

18.09.2017 г.

 На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1781/01.09.2017 г. и № 1782/01.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 18-06/17 от 28.06.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

             

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

1. „Открит щанд с площ - 5,00 кв. м“,с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първи етаж вдясно от изхода за първи перон, в централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификационен № 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност – продажба на вестници, печатни издания и сувенири, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2017 год. (сряда)  от  09:30 ч.

2. Открита площ – 30,00 кв. м (част от ПИ с идентификационен № 07079.618.1051 по КК на гр. Бургас – стар идентификатор 07079.618.19 по КК на гр. Бургас), от които 12,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на кафе, закуски, алкохол и др., 18,00 кв. м за поставяне на маси пред обекта – целогодишно и подземна тоалетна с обща площ 80,00 кв. м (сграда с идентификационен № 07079.618.1051.31 по КК на гр. Бургас), по предназначение”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в западната част на жп гара Бургас, на първи перон на гарата, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 210,00 (двеста и десет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 210,00 (двеста и десет)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2017 год. (сряда)  от  10:00 ч.

3.„Помещения с обща площ - 138,00 кв.м, от които 101,24 кв.м (помещение № 1) зала за танцова и спортна дейност, 33,08 кв.м (помещения №№ 2, 5, 6 и 7), за съблекални, умивалня и баня и 3,68 кв.м (помещение № 9) - санитарен възел”,с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на първи полуподземен етаж в административна сграда „Пето тяло” (сграда с идентификационен № 56784.522.346.5по КК на гр. Пловдив), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 517,00 (петстотин и седемнадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 517,00 (петстотин и седемнадесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2017 год. (сряда)  от  10:30 ч.

4. „Открита площ - 100 кв.м, от които 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ (контейнер) за офис и 85,00 кв.м на рампа за търговска дейност, складиране, обработка и извозване на отпадъци от черни и цветни метали”, с местонахождение село Крумово, община Родопи, област Пловдив, на рампа в района на жп гара Крумово (част от ПИ с идентификационен № 40004.0.219 по КК на с. Крумово, одобрена със заповед № 300-5-54/19.07.2004 г.), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 150,00 (сто и петдесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 150,00 (сто и петдесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 25.10.2017 год. (сряда)  от  11:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 16.10.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 19.10.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.10.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17.10.2017 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.