Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 52009.504.233 по кадастралната карта с местонахождение на имота: област Шумен, община Нови пазар, гр.Нови пазар, ул. „Христо Смирненски“ № 2.

18.09.2017 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 45 от 28.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 52009.504.233 по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-18/25.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, местонахождение на имота: област Шумен, община Нови пазар, гр.Нови пазар, ул. „Христо Смирненски“ № 2.

Търгът ще се проведе на 25 октомври 2017 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 11 387,20 (единадесет хиляди триста осемдесет и седем и 0,20) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 19 октомври 2017 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 16 октомври 2017 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 19 октомври 2017 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 октомври 2017 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 октомври 2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.