Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 16 м, с местонахождение жп гара Мърчево - ЖПС Враца

21.09.2017 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 На основание чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1816/12.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Заповед № 844/19.09.2017 г. на Директора на ЖПС Враца

 

О Б Я В Я В А

           

                 Търг с тайно наддаване за продажба на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 16 м, с местонахождение жп гара Мърчево, заведен в баланса на Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура – от10.00 часа на 28.09.2017 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 при:

1. Начална тръжна цена 10 400 (десет хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 1040,00 (хиляда и четиридесет) лева и следва да е платен до 16.00 часа на 05.10.2017 г. (четвъртък);

3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на  ДП „НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, Пощенска банка, клон Враца, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 04.10.2017 г. (сряда) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева, платими в касата на ЖП Секция Враца.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 05.10.2017 г. (четвъртък) срещу документ за закупена тръжна документация.

 Местоположението на актива е жп гара Мърчево, с. Мърчево.

 Разходите по демонтирането, натоварването и транспортирането на бракуван ел. кран козлови, с товароподемност 20/5 т., с отвор Lk = 16 м, с местонахождение жп гара Мърчево са за сметка на купувача.  

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.10.2017 г. (четвъртък) в Деловодството на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Отваряне и класиране на офертите – 9.30 ч. на 06.10.2017 г. в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 13.10.2017 г. (петък) от 10.00 часа в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, ЖП Секция Враца, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 18.10.2017 г. (сряда);

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 16.00 часа на 19.10.2017 г. (четвъртък)  в гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, ЖП Секция Враца;

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 19.10.2017 г. (четвъртък);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.10.2017 г. (четвъртък).

Отваряне и класиране на офертите – 20.10.2017 г. (петък) от 09.30 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2-ри етаж.

За контакти: тел. 0888 696213 Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца.