Архив обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАЕМ НА ЛОКОМОТИВ С ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА

31.01.2013 г.

Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение №9/24.02.2012 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за сключване на рамково споразумение при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, лица за контакт: лица за контакт: Лена Попова, тел. (02) 932 37 04, e-mail: l_popova@rail-infra.bg, Снежа Величкова, тел.: (02) 932 33 22, факс: (02) 931 06 63, e-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg.

2. Вид на процедурата: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с повече от един изпълнител за възлагане на обществена поръчка, което не определя всички условия на конкретните договори.

3. Обект на поръчка: “Наем на локомотив с локомотивна бригада и при необходимост маневрена бригада от лицензиран жп превозвач за технологични нужди на ДП “НКЖИ”, по обособени позиции.   

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” №110, отдел „Обществени поръчки”, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до 23.03.2012 год., срещу сума в размер на 50 лв. без ДДС.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 ч. и от 12,45 до 16,45 ч., до03.04.2012 год.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, на 04.04.2014 год., в 10.00часа.

7. Обявлението за обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 28.02.2012 год., под №97. Обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на Европейския съюз от 29.02.2012 год., под № 2012/S 41 – 066786.