Архив обяви

Търг с тайно наддаване ЖПС Горна Оряховица

04.10.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1927/25.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-06/17 от 28.06.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І.Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

1. „Производствена, складова, инфраструктурна сграда /„Дърводелска работилница”/ с полезна площ – 57,70 кв. м /сграда с идентификационен № 14218.504.422.3 по КК и КР на гр. Габрово/”, с местонахождение гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, в района на жп гара Габрово, попадащ в ПИ 14218.504.422 по КК и КР на гр. Габрово – общинска собственост, за склад.

Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък),  от 09,30 часа, в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр.Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева;

- цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.10.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 03.11.2017 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 06.11.2017г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2017 г. (понеделник).

 Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.11.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, GSM: 0886 741 037.