Архив обяви

Търгове с тайно наддаване ЖПС Шумен

04.10.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1928 и 1931 от 25.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-06/17 от 28.06.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

І. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот публична  държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ДП „НКЖИ”,представляващи:

1. „Открита площ – 131,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, в района на жп гара Варна (в ПИ 10135.65.1 по КК и КР на гр. Варна), за разполагане на телекомуникационно съоръжение ( превозно средство, снабдено с антенна мачта).

Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 181,00 (сто осемдесет и един) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 181,00 (сто осемдесет и един) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. „Открита площ – 38,00 кв.м“, с местонахождение гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, в района на жп гара Добрич - юг /ПИ 72624.627.4255 по КК и КР на гр. Добрич), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на пакетирани хранителни стоки, кафе, тютюневи изделия, алкохол и др.

Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 10,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот частна  държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на ДП „НКЖИ”,представляващ:

1. „Помещение – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня”, в сграда „канцеларски склад” с идентификационен № 10135.65.4.10 по КК и КР на гр.Варна, за клуб на жп пенсионерите.

Търгът ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

            Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр.Шумен, Гаров площад № 1, в конферентната зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 30.10.2017 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Шумен, на адрес: гр.Шумен, Гаров площад № 1 или в касата на поделението в район Варна на адрес: гр. Варна, пл. „П.Славейков” № 1А, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 03.11.2017 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, на адрес: гр.Шумен, Гаров площад № 1 в срок до 16,00 часа на 06.11.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.11.2017 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.Шумен, Гаров площад № 1 –ЖПС Шумен, или от инж. Мария Белчева - специалист „УС''/районен към ЖПС Шумен при ДП „НК ЖИ”, GSM.0885 688 991.