Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот УДВГД София

06.10.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1924/25.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/17 от 11.07.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Тоалетна с полезна площ - 15,00 кв. м”, с местонахождение гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, в района на жп гара Дупница /сграда с идентификационен № 68789.608.466.11 по КК на гр. Дупница/, състояща се от: помещение – 7,50 кв. м за тоалетна – жени и помещение – 7,50 кв. м за тоалетна мъже.

Търгът ще се проведе на 13.11.2017 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, от 9,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,00 (двадесет)лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.11.2017 г. (сряда), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне надепозита до 16,00 часа на 06.11.2017 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4,  в срок до 16,00 часа на 06.11.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.11.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до     06.11.2017 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0886 300 987.