Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, в района на жп гара Силистра /част от ПИ с идентификатор 66425.514.467

09.10.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1923/25.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-07/17 от 11.07.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

„Открита площ – 600,00 кв. м, от които 30,00 кв. м за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти – фургони по чл. 56 от ЗУТ за офиси и 570,00 кв. м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали”, с местонахождение гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, в района на жп гара Силистра /част от ПИ с идентификатор 66425.514.467 по КК на гр. Силистра, Индустриална зона – запад/.

Търгът ще се проведе на 15.11.2017 г. (сряда), от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 497,00 (четиристотин деветдесет и седем) лева без включен ДДС, от които 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС за открита площ от 30,00 кв. м за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти – фургони по чл. 56 от ЗУТ за офиси и 447,00 (четиристотин четиридесет и седем) лева без включен ДДС за открита площ от 570,00 кв. м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали;

- депозит за участие в търга в размер на 497,00 (четиристотин деветдесет и седем) лева;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.11.2017 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 08.11.2017 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 09.11.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 09.11.2017 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.11.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1,  тел. 0888 603 145.