Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, в района на жп гара Дъбово (част от ПИ с идентификатор 000093 по КВС на землището на с. Дъбово

09.10.2017 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5  и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1925/25.09.2017г. и № 1926/25.09.2017г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решения № 18-06/17 от 28.06.2017 г. и №19-07/17 от 11.07.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ:„Открита площ – 21,14 кв.м.”, с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, в района на жп гара Дъбово (част от ПИ с идентификатор 000093 по КВС на землището на с. Дъбово), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – павилион за продажба на кафе и пакетирани закуски. Начална тръжна месечна наемна цена – 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 30,00 (тридесет) лева, без включен ДДС. Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Дата и час на търга 15.11.2017 г. (сряда) от 11,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост, представляващ:„Открита площ – 200,00 кв.м, от които площ №1 – 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис и площ №2 – 190,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - навес за автомивка”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр. Бургас). Начална тръжна месечна наемна цена– 400,00 (четиристотин) лева, без включен ДДС, от които 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за площ № 1 – 10,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис и 380,00 (триста и осемдесет) лева без включен ДДС за площ № 2 – 190,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес за автомивка. Депозит 100% от началната цена - 400,00 (четиристотин) лева, без включен ДДС. Цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Дата и час на търга – 15.11.2017 г. (сряда) от 13,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая № 6.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.11.2017 г. (понеделник), в счетоводството на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 08.11.2017 г. (сряда) в касата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1,  или по банков път по сметката на поделението.

   Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1 в срок до 16,00 часа на 09.11.2017 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.11.2017 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.11.2017 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, тел.: 056/843 553.