Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Бургас, на втория етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Бургас с идентификатор 07079.618.1051.28

09.10.2017 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1930/25.09.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 19-07/17 от 11.07.2017 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                 О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. „Помещения с обща площ 100,39 кв.м, от които 4 (четири) броя офисни помещения с обща площ 88,13 кв.м (№ 1 - 19,53 кв.м, № 2 - 21,80 кв.м, № 3 - 30,00 кв.м и № 4 - 16,80 кв.м) и санитарен възел с площ 12,26 кв.м”,с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, на втория етаж в западното крило на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за офиси на софтуерна компания, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 585,00 (петстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 585,00 (петстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.11.2017 год. (сряда)  от  09:30 ч.

2. Площ – 2,00 кв.м, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 55155.508.457.14 по КК на гр. Пазарджик - стар идентификатор 55155.508.457.8 по КК на гр. Пазарджик– сграда, част от самостоятелен обект в ПЗ с идентификатор 55155.508.457.8.2), за поставяне на маса - целогодишно пред основен обект: „Помещение – 9,15 кв.м” за търговска дейност с кафе, безалкохолни напитки и пакетирани храни, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 8,00 (осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 8,00 (осем)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 15.11.2017 год. (сряда)  от  10:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06.11.2017 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 09.11.2017год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.11.2017год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.11.2017 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.