Архив обяви

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ,РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ,ПОДДРЪЖКА,УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ИНФРАСТРУКТУРАТА

31.01.2013 г.

ДП „Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, тел.: (+359 2) 932 6120, факс (+359 2) 931 0663, на основание чл.16, ал.8, чл.3, ал.1, т.3, буква „а”, чл.14, ал.1, т.1 и чл. 93а от Закона за обществените поръчки и Решение № 8/24.02.2012 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: НК “ЖИ”, лица за контакти: Снежана Кусорова тел. 02/932 6120, факс: 02/ 931 0663, e-mail: s_kusorova@rail-infra.bg

2. Вид на процедурата: открита.

3. Предмет на поръчка: „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции”, както следва:

3.1 Позиция 1 – „Ремонт на железния път и съоръженията към него”
3.2 Позиция 2 – „Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура”
3.3 Позиция 3 – „Ремонт и поддръжка на сградна инфраструктура”
3.4 Позиция 4 – „Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната инфраструктура”
Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции, но задължително в пълния им обем.
Възложителят си запазва правото на промени в обявените обекти и обеми при сключването на конкретните договори в зависимост от необходимостта и спецификата на обектите.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “ Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 06.04.2012 г. включително, срещу сума в размер на 20 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето отправило искането.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 18.04.2012 год. включително.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална Компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала на 19.04.2012 год., в 10,00 часа.

7. Обявлението за обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 28.02.2012 год., под № 94 и е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от 29.02.2012 год., под № S 41-066374.