Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 3, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, с идентификатор 24565.502.606.1.3

13.10.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 54 от 05.10.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 3, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.3, със застроена площ от 97,34 (деветдесет и седем цяло тридесет и четири стотни) кв. м, ведно с прилежаща изба № 3 (три), с площ от 10,40 (десет цяло и четиридесет стотни) кв. м, както и 6,4966 % (шест цяло четири хиляди деветстотин шестдесет и шест десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 20 ноември 2017 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 14 689,00 (четиринадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 7 000,00 (седем хиляди) лева, вносим, в срок до 13 ноември 2017 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 ноември 2017 г. (сряда), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 ноември 2017 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 ноември 2017 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 ноември 2017 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова