Архив обяви

Съобщения за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения

16.11.2017 г.

Решение на МС № 622 от 20 Октомври 2017 год., за изграждане на обект „Позиция 6: „Модернизация на участък Ямбол – Зимница“, при гара Завой“, на територията на землищата на гр. Ямбол, община Ямбол, и с. Завой, община „Тунджа“, област Ямбол, от Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, фаза 2“

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, за изпълнение на обект Позиция 6: „Модернизация на участък Ямбол – Зимница“, при гара Завой“, на територията на землищата на гр. Ямбол, Община Ямбол, и с. Завой, Община „Тунджа“, област Ямбол, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 622 от 20 Октомври 2017 год., са внесени в търговска банка „ДСК“ ЕАД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 17.11.2017 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.