Архив обяви

Съобщения за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойни парични обезщетения

16.11.2017 г.

Решение на МС № 590 от 13 Октомври 2017 год., за изграждане на обект „Позиция 11: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”, на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас, от Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, фаза 2“

 СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, за изпълнение на обект „Позиция 11: „Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград - Айтос”, на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос, област Бургас, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 590 от 13 Октомври 2017 год., са внесени в търговска банка „ДСК“ ЕАД.

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 17.11.2017 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.