Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 57 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София

27.11.2017 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2211/03.11.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 130/14.11.2017 г. на Директора на ПСТ

                                                           

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 57 броя бракувани неразкомплектовани акумулаторни батерии, находящи се в Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 27.11.2017 г.(понеделник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

  1. Начална тръжна цена 6237,00 (шест хиляди двеста тридесет и седем) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 623,70 (шестотин двадесет и три лева и седемдесет стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в срок до 16:00 часа на 04.12.2017 г. (понеделник) в касата или по банковата сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София в Юробанк България АД, IBAN BG 87 BPBI79401080420702, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 09:00 ч. до 12:00 ч. на 01.12.2017 г. (петък) в счетоводството на Поделение “Сигнализация и телекомуникации” - ССТ София, гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ - ССТ София.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 ч. до 12:00 ч. след публикуване на обявата до 01.12.2017 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

Местоположение на актива – ПСТ - ССТ София, гр. София, ул.”Белоградчик” № 5.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. на 04.12.2017 г. (понеделник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет. 2, стая № 201.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 05.12.2017 г. (вторник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 06.12.2017 г. (сряда) от 09:00 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5 в залата на ССТ София при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 09:00 ч. до 12:00 ч. на 12.12.2017 г. (вторник).

- оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 12.12.2017 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 13.12.2017 г. (сряда) в касата или по банковата сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София .

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 13.12.2017 г. (сряда).

- отваряне и класиране на офертите - от 09:00 часа на 14.12.2017 г. (четвъртък).