Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Росица“ № 44, гр. Пазарджик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.528.134.1.1

12.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 79 от               21.12.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Росица“ № 44, гр. Пазарджик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.528.134.1.1, със застроена площ от 63,50 (шестдесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м, ведно с прилежащи: избено помещение № 2, с площ от 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни) кв. м и избено помещение № 10, с площ от 8,50 (осем цяло и петдесет стотни) кв. м, както и 4,04 (четири цяло и четири стотни) кв. м от общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 19 февруари 2018 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 15 015,00 (петнадесет хиляди и петнадесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 7 500,00 (седем хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 12 февруари 2018 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 февруари 2018 г. (сряда), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 12 февруари 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 12 февруари 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 февруари 2018 г. (понеделник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова