Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. „Индустриална“, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.517 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово

10.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 80 от 21.12.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.517 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, с площ от 1 353 (хиляда триста петдесет и три) кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.517.1, със застроена площ 11 (единадесет) кв. м, предназначение: сграда на транспорта, и навес с метална конструкция със застроена площ 52 (петдесет и два) кв. м, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. „Индустриална“.

Търгът ще се проведе на 16 февруари 2018 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 24 258,00 (двадесет и четири хиляди двеста петдесет и осем) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 12 февруари 2018 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 05 февруари 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 12 февруари 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 12 февруари 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 февруари 2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.