Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 219,220 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се на площадка в бившия Азотно-торов завод гр.Стара Загора, в землището на село Хрищени

19.01.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал. 4 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 123/ 12.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 13/ 16.01.2018 г. на Директора на ЖПС Пловдив

 О Б Я В Я В А

           

Търг с явно наддаване за продажба на 219,220 тона отпадъци от черни метали, представляващи струни, по които има бетонови късове (инв. № 96024400), находящи се на площадка в бившия Азотно-торов завод гр.Стара Загора, в землището на село Хрищени. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 30.01.2018  г. в гр. Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при:

- Начална тръжна цена 37 267,00 (тридесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем) лева без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 3 726,70 (три хиляди седемстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС, в срок до 29.01.2018 г.

- Начин на плащане на цената – по банковата сметка на поделението в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 26.01.2018 г. в стая № 717 на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив.

Оглед на актива описан в т.1 се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 26.01.2018 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е в землището на село Хрищени.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  29.01.2018 г. в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 06.02.2018 г.  от 10:00 часа в гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия, със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 02.02.2018 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 02.02.2018 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- депозит за участие в търга в срок до 16,00 часа на 05.02.2018 г.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 05.02.2018 г.

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети такъв ще се проведе на 13.02.2018 г. от 10:00 часа в гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия, със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 09.02.2018 г.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 09.02.2018 г. срещу документ за закупена тръжна документация.

- депозит за участие в търга в срок до 16,00 часа на 12.02.2018 г.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 12.02.2018 г.

За контакти: тел: 032 626 535