Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 32874.201.21 по кадастралната карта на гр. Исперих

31.01.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 1 от 25.01.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 32874.201.21 по кадастралната карта на гр. Исперих, одобрена със Заповед № РД-18-16/06.06.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 2 064 (две хиляди шестдесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 32874.201.21.1, със застроена площ от 272 (двеста седемдесет и два) кв. м, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с местонахождение на имота: област Разград, община Исперих, гр. Исперих.

Търгът ще се проведе на 09 март 2018 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 44 933,00 (четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и три) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22 000,00 (двадесет и две хиляди) лева, вносим, в срок до 06 март 2018 г. (вторник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 26 февруари 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 06 март 2018 г. (вторник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 06 март 2018 г. (вторник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01 март 2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.