Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани и недемонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 33 454,95 (± 1%) кг отпадъци от черни и цветни метали, находящи на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – ССТ София

05.02.2018 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 127/12.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 32/30.01.2018 г. на Директора на ПСТ

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на неразкомплектовани, демонтирани и недемонтирани, бракувани ДМА, в които се съдържат приблизително 33 454,95 (± 1%) кг отпадъци от черни и цветни метали от които: железни отпадъци – 31 689,50 (± 1%) кг, медни отпадъци – 1746,45 (± 1%) кг и алуминиеви отпадъци – 19,00 (± 1%) кг, находящи на територията на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ – ССТ София.

Откриване на тръжната процедура от 09:30 часа на 05.02.2018 г.(понеделник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София при:

  1. Начална тръжна цена 19 060,61 (деветнадесет хиляди и шестдесет лева и 0,61 стотинки) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 1 906,06. (хиляда деветстотин и шест лева и 0,06 стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, по банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София в Юробанк България АД, IBAN BG 87 BPBI79401080420702, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 09.02.2018 г. (петък) в счетоводството на Поделение “Сигнализация и телекомуникации” - ССТ София, гр. София, ул. ”Белоградчик” № 5, ет. 2 стая № 205, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 (шестдесет) лева, платими в касата на ПСТ - ССТ София.

Оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. след публикуване на обявата до 09.02.2018 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ССТ София.

Местоположение на актива – на територията на ПСТ - ССТ София.

            Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 ч. до 12.02.2018 г. (понеделник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, ет.2, стая № 201.

Отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 13.02.2018 г. (вторник) в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5, в залата на ССТ София.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 14.02.2018 г. (сряда) от 09:30 часа в гр. София, ул. “Белоградчик” № 5 в залата на ССТ София при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – 09:00 ч. до 12:00 ч. до 20.02.2018 г. (вторник).

- оглед се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 20.02.2018 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 21.02.2018 г. (сряда) по банкова сметка на ДП НК ЖИ, Поделение “Сигнализация и телекомуникации” – ССТ София .

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа до 21.02.2018 г. (сряда).

- отваряне и класиране на офертите - от 09:30 часа на 22.02.2018 г. (четвъртък).

 

За контакти: 02/932 3453; 02/932 2658