Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово с идентификатор 36498.505.3074

05.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 237/29.01.2018г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-10/17 от 06.10.2017г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 450,00 кв. м, от които площ № 1 – 14,64 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, площ № 2 – 39,04 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад и площ № 3 – 396,32 кв. м за склад на насипни материали“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово /част от ПИ с идентификатор 36498.505.3074 по КК на гр. Карлово/. Начална тръжна месечна наемна цена 421,00 (четиристотин двадесет и един) лева без включен ДДС, от които 36,00 (тридесет и шест) лева без включен ДДС за площ № 1 – 14,64 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, 65,00 (шестдесет и пет) лева без включен ДДС за площ № 2 – 39,04 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за склад и 320,00 (триста и двадесет) лева без включен ДДС за площ № 3 – 396,32 кв. м за склад на насипни материали. Депозит 100% от началната цена – 421,00 (четиристотин двадесет и един) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 14.03.2018 г. (сряда) от 9,00 часа.
  2. „Гаражна клетка с полезна площ – 78,10кв. м /сграда с идентификатор 36498.505.3073.4 по КК на гр. Карлово/, за търговска дейност – бърза закуска и открита площ – 100,00 кв. м /част от ПИ с идентификатор 36498.505.3073 по КК на гр. Карлово/ за поставяне на маси пред основния обект - целогодишно“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в района на жп гара Карлово. Начална тръжна месечна наемна цена – 330,00 (триста и тридесет) лева без включен ДДС, от които 220,00 (двеста и двадесет) лева без включен ДДС за гаражна клетка с полезна площ – 78,10 кв. м /сграда с идентификатор 36498.505.3073.4 по КК на гр. Карлово/, за търговска дейност – бърза закуска и 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС за открита площ – 100,00 кв. м /част от ПИ с идентификатор 36498.505.3073 по КК на гр. Карлово/ за поставяне на маси пред основния обект - целогодишно. Депозит 100% от началната цена - 330,00 (триста и тридесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 14.03.2018 г. (сряда) от 10,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.03.2018г. /вторник/ в счетоводството на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 07.03.2018г. (сряда) в касата на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖП Секция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 08.03.2018г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.03.2018г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.03.2018г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.