Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна).

08.02.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 239/29.01.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-10/17 от 06.10.2017 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 15,00 кв. м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност, от които на площ 12,00 кв. м ще бъдат поставени рафтове и хладилна витрина, а върху площ от 3,00 кв. м ще бъдат разположени ниски стелажи за търговска дейност с печатни издания, тютюневи изделия, храни и напитки, аксесоари и сувенири и помещение – 5,25 кв. м за склад”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна).

- дата и час на търга 19.03.2018 г. (понеделник) от  09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без включен ДДС, от които 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС за помещение – 5,25 кв.м за склад и 154,00 (сто петдесет и четири) лева без включен ДДС за площ в чакалнята на ПЗ – 15,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ с рафтове, стелажи и хладилна витрина, за търговска дейност с печатни издания;

- депозит за участие в търга, в размер на 198,00 (сто деветдесет и осем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 5,00 кв. м за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност, от които 4,00 кв.м. за павилион и 1,00 кв. м. за модулна конструкция за вестници”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в покрит проход между първи перон и предгаров площад, в източното крило на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна), за търговска дейност с печатни издания.

- дата и час на търга 19.03.2018 г. (понеделник) от  10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева без включен ДДС, от които 41,00 (четиридесет и един) лева без ДДС за площ от 4,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с печатни издания и 8,00 (осем) лева без включен ДДС за площ от 1,00 кв.м. за поставяне на модулна конструкция за вестници;

- депозит за участие в търга, в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. 3. „Открита площ – 6,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на първи перон – страна изток, пред „Павилион – 25,03 кв.м.” с наемател „РСВ” АД, в жп гара Шумен (ПИ с идентификатор 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на маси – целогодишно /свързани с основния обект – заведение за кафене с алкохол/.

- дата и час на търга 19.03.2018 г. (понеделник) от  11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. 4. „Помещение – 30,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Попово, община Попово, област Търговище, в магазията на Стара гара Попово (сграда с идентификатор 57649.503.3062.1 по КК на гр. Попово), за авторемонтни услуги.

- дата и час на търга 19.03.2018 г. (понеделник) от  12,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.03.2018 г.(вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 09.03.2018 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 12.03.2018 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 12.03.2018 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.03.2018 год. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884693069